June 29, 2010

2006 — 60th Anniversary Celebrations of HM the King's Accession to the Throne


พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙
The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne

งานเฉลิมฉลองที่ประกอบด้วยรัฐพิธีและราชพิธี มีขึ้นตลอดปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติเป็นปีที่ ๖๐ ซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและในโลก ปัจจุบัน


ความหมายของตราสัญลักษณ์

อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร สีเหลืองนวลทองอันเป็นสีประจำพระชนมวารขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นสีน้ำเงินเจือทองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะ หมายความว่าเหล่านักปราชญ์ราชกวีสำคัญอีกบรรดาช่างอันมีชื่อพระยาช้างสำคัญ นางงามเหล่าทแกล้วทหารข้าราชบริพารอันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่าง สุจริตยิ่ง

เหล่านี้ เปรียบด้วยเพชรอันมีชื่อว่ารัตนะแวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริ ยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือยิ่งกว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวงคือพระมหา กษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุข เป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนาในประเทศ ไทยของพระองค์

อนึ่ง อักษรพระปรมาภิไธยย่อภปรนี้ประดิษฐานบนพระราชอาสน์ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบพระอุณาโลมแวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรีและวาลวีชนีพระแส้หางช้าง เผือกทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐเบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎมี ธารพระกร และวาลวีชนี ทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐ อันประดิษฐานบนฐานเขียงซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่

เหล่านี้รวมเรียกว่าเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ตามพระราชพิธีสมโภชเครื่อง ราชกกุธภัณฑ์ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง ๕ คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร วาลวีชนีและพระแส้ และฉลองพระบาทอันมีความหมายถึงปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติล่างลงมาเป็น แพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทองความว่า “ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙” ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่ธุชเป็นวานรภายขาวมือถือก้านลายซุ้มอันเป็น กรอบลายของตราสัญลักษณ์ฯ อยู่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายปลายแพรแถบผูกเป็นภาพพระครุฑพ่าห์เป็นครุฑหน้าขาว กายสีเสนปนทองมือถือก้านลายกรอบแห่งตราสัญลักษณ์ฯ

พื้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งหมดสีเขียวปนทองอันหมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพและยังหมาย ถึง สีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่าง หนักยิ่งมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมาณ บัดนี้ถึงมหามงคลสมัย ที่จะเฉลิมฉลองพระเกียรติ ในการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศNo comments:

Post a Comment