June 9, 2010

2010 — Rangsit University [new Logo]


ความหมาย

โลกุตระ
หมายความถึง พุทธปัญญา และความหยั่งรู้ในการทำให้ให้หลุดพ้น

ดวงอาทิตย์
หมายความถึง ความสว่างไสว เจริญรุ่งเรือง จุดกำเนิดของชีวิต

ความหมายโดยรวม เปรียบได้ว่ามหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นแหล่งแห่งภูมิปัญญา เป็นจุดเริ่มต้นที่ปลูกฝังให้เหล่า นักศึกษามีความรู้และความ สามารถเพื่อใช้ชีวิตในโลก ภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยด้วยปัญญา เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเจริญรุ่งเรืองโลโก้เดิม (๒๕๓๓ - ๒๕๕๓)

No comments:

Post a Comment