January 23, 2012

บีโอไอ แฟร์ 2011 | รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” • BOIFair 2011 Thailand | Going Green for the Future“บีโอไอแฟร์ 2011” | BOIFair 2011 Thailand
 รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” | Going Green for the Future 

5-22 มกราคม 2555
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“บีโอไอแฟร์ 2011” เป็นมหกรรมแสดงนิทรรศการครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

การจัดงานในครั้งนี้ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การแสดงนิทรรศการ “บีโอไอแฟร์ 2011” เป็นการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นด้านการลงทุน ของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีในการเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่าย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

http://BOIFair2011.comสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จแทนพระองค์เปิดงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” โชว์สุดยอดเทคโนโลยีอนาคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์2011  รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” พร้อมเสด็จฯ ทอดพระเนตรศาลานิทรรศการ สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากโลกอนาคต ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ


สัญลักษณ์
สะท้อนภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดหลัก 3 ประการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ผสมผสานทฤษฎี 3Rs คือ Reduce (การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) การใช้พลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ปลอดมลพิษเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ
เอกลักษณ์ของงาน (Mascot) 
นำ “ช้าง” ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนมาใช้ โดยได้ปรับรูปแบบของ Mascot ที่ใช้ในงาน BOI Fair 2000 ซึ่งเป็นช้างน้อยบินอย่างมีความสุข ให้เติบโตและมีความโดดเด่นขึ้น เพื่อต้อนรับการพัฒนาและการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อโลกสีเขียว

Mascot BOI Fair 2000

No comments:

Post a Comment