January 23, 2012

คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ • “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” | Motto for the 2012 Children's Day • "Unity with Knowledge and Wisdom, Preserve Thai Identity, Mind the Technology."
คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
“สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”


The premier's motto for the 2012 Children's Day is 
"Unity with Knowledge and Wisdom, Preserve Thai Identity, Mind the Technology."

No comments:

Post a Comment