October 18, 2010

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat City / Municipalityตราเครื่องหมายเทศบาล : รูปราชสีห์เฝ้าพระธาตุ
ความหมาย : พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นวัตถุโบราณในทางพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง เมื่อกล่าวถึงเมืองนครศรีธรรมราชย่อมนึกถึงพระบรมธาตุ
ยอดเจดีย์มีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งประดุจแสงสว่าง
ประดิษฐานอยู่บนพาน 2 ชั้น หมายถึง เป็นที่เคารพบูชาและเทิดทูนของชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ราชสีห์คู่เฝ้าพระธาตุ หมายถึง เทศบาลซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการรักษา ทำนุบำรุงรักษาบ้านเมือง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ บ้านเมือง


ประวัติความเป็นมาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช - History

No comments:

Post a Comment