September 28, 2010

Thai Creative Awards
มติที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาตัดสินให้ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ใน ๒ สาขา จำนวน ๖ ราย ได้รับรางวัล “ไทยสร้างสรรค์” ประจำปี ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้

สาขางานฝีมือและหัตถกรรม ได้แก่

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล

2. บริษัท พีคฌาน จำกัด

3. บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด

สาขางานออกแบบ ได้แก่

1. บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด

2. บริษัท พลาเน็ท 2001 จำกัด

3. บริษัท ไวเบรโต จำกัด


No comments:

Post a Comment