March 31, 2012

พระบรมราชโองการ พระราชทานพระเกียรติยศ สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยพระราชทานสัปตปฏลเศวตฉัตร เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศโดยอนุโลมตามพระราชประเพณี • Seven-tiered White Umbrella of State at the Top of the Royal Crematorium for HRH Princess Bejaratana

Seven-tiered White Umbrella of State 
at the Top of the Royal Crematorium for Princess Bejaratana

พระราชพิธียกสัปตปฎลเศวตฉัตรยอดพระเมรุ 
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 17.39 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า 

"โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เป็นสมเด็จพระปิตุลาธิราช และเป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ ผู้เป็นที่เคารพนับถือในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเป็นลำดับมา บัดนี้ ถึงวาระที่จะได้พระราชทานเพลิงพระศพเป็นอวสานแห่งการพระราชกุศล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีขึ้น ทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอพระองค์นั้น ทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนานัปการ ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ขึ้น โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นพระโกศ พระราชทานเป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป"


พระบรมราชโองการ พระราชทานพระเกียรติยศ สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยพระราชทานสัปตปฏลเศวตฉัตร เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศโดยอนุโลมตามพระราชประเพณี...

No comments:

Post a Comment