March 31, 2012

สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ • Fauna Himmavanta / Himmapan @ Royal Cremation of HRH Princess Bejaratana


ไกรสรนาคา


#Bejaratana สรรพสัตว์แห่งหิมพานต์ | Fauna Himmavanta / Himmapan

สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ 


No comments:

Post a Comment