October 8, 2012

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ | HRH Princess Siribhachudhabhorn
๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


No comments:

Post a Comment