November 3, 2012

ศึก ๙ ทัพ | Nine Armies' Wars


ศึกเก้าทัพ
โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชินี 
กองทัพบก ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดสร้า งสารคดีกึ่งละคร และหนังสือ “ศึกเก้าทัพ” 

No comments:

Post a Comment