April 20, 2011

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง • 2010 Chiang Mai Songkran Festival
" ป๋าเวณีปี๋ใหม่ " เป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีมีความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พี่น้อง และชุมชนด้วยการร่วมกันทำอาหารคาวหวาน สำหรับไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ การขนทรายเข้าวัดเพื่อถวายทานเจดีย์ทราย ถวายช่อตุง (ตุง คือธงประดิษฐ์จากกระดาษสีฉลุลาย หรือ ริ้วผ้า แถบผ้า ที่ประดิษฐ์หรือทอลวดลายสวยงาม สีสดใส มีหลายขนาด ถือเป็นของมงคลของชาวล้านนา) รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ(การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่) ร่วมจัดแต่งเครื่องสักการะ ตลอดจนสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญประจำเมือง ประจำวัด และ ประจำบ้านที่ตนอยู่อาศัย

ชาวล้านนาให้ความสำคัญกับ " ป๋าเวณีปี๋ใหม่ " มาก เพราะถือเป็นการแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ความสามัคคี และ ความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นเทศกาลญาติพี่น้องที่แยกย้ายกันอยู่ตามที่ต่างๆหรือห่างไกลได้มีโอกาสกลับมาพบกัน จึงนับว่าประเพณีสงกรานต์นั้นเป็นการรวมญาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีของชาวล้านนา


http://www.qualityoflife.in.th/article-detail-1.html

No comments:

Post a Comment