March 29, 2013

Bangkok 2013 • World Newspaper Congress and World Editors Forum | การจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลก การประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก และ การประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลก ปี ๒๕๕๖การจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลก
การประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก และ
การประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลก ปี ๒๕๕๖ 


ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลก การประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก และการประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลก ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือชาวไทยและชาวกรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพและภาพลักษณ์อันดีของไทยสู่สายตาสื่อมวลชนจากกว่า ๑๐๐ ประเทศ 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนัก-นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก ปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการครั้งแรก ทั้งนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก ปี ๒๕๕๖ “World Newspaper Congress and World Editors Forum” ตามที่สมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์โลก (World Association of Newspapers and News Publishers: WAN-IFRA) มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลกในปีนี้ จะรวมการประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลกเข้าไว้ด้วย ถือได้ว่าเป็นการจัดการประชุมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งในวันที่ ๓ มิถุนายนนี้ นายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ในช่วงเช้า และเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานนี้อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการ-ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน เนชั่น บางกอกโพสต์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวรับไปเตรียมความพร้อมและกำหนดรายละเอียดที่จะดำเนินการ เพื่อให้การจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือนซึ่งอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน ในโอกาสนี้จึงขอความร่วมมือชาวไทยและชาวกรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน เพื่อเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมทั้งแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนจากทั่วโลก

ที่มา : ข่าว สปน. ข่าวที่ ๑๕ /๒๕๕๖
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
http://facebook.com/photo.php?fbid=540950882596688 

No comments:

Post a Comment