March 29, 2013

๒๕๕๖ : ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก • 2013 : 100th Birthday Anniversary of Somdet Phra Nyanasamvara, the 19th Supreme Patriarch of Thailand “งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖” 

“The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of 
His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara 
the Supreme Patriarch of Thailand 
3rd October 2013” 

 


ความหมายของ ตราสัญลักษณ์ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

อักษรพระนาม ญ.ส.ส. ย่อมาจากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  อักษร ญ. สีฟ้า (ผงคราม) หมายถึงวันประสูติ คือ วันศุกร์  อักษร ส. สีขาว  หมายความว่าทรงบริสุทธิ์วิเศษ  เป็นศรีศุภมงคลในพระบวรพุทธศาสนา  อักษร ส. สีเหลือง  หมายความว่าทรงเป็นสกลมหาสังฆปริณายก  องค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์
อักษรพระนาม ญ.ส.ส. อยู่ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น  อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช  รูปอักษรพระนามและฉัตรอยู่ภายในมณฑลประภา  คือรัศมีพระเจ้า  หมายความว่าทรงเป็นผู้ปราศจากมลทิน  อันสืบวงศ์ของพระชินสีห์บรมศาสดา  มีรูปช้างไอยราวัตชูครอบรัศมีมณฑลอยู่  หมายถึงทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  และหมายถึงทรงอุบัติในสกุลคชวัตร  ใต้รูปช้างไอยราวัต  มีเลขมหามงคล ๑๐๐ หมายถึงทรงเจริญพระชันษายืนยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์อื่นใดในอดีตที่ผ่านมา  ด้านล่างสุดผูกเป็นแพรแถบสีหงชาด (ชมพู) ขอบขลิบทองปลายทั้งสองเป็นช่อกระหนก  มีข้อความอักษรสีทองว่า  การฉลองพระชันษา ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  ปลายแพรแถบข้างขวาของตราสัญลักษณ์เขียน ๒๔๕๖ เป็นปี พ.ศ.ประสูติ  แถบข้างซ้ายเขียนปีที่ฉลองพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


(Unofficial  Translation)
The Royal Emblem
In Commemoration of the Celebration on the occasion of the 100th Birthday Anniversary of
His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara, the Supreme Patriarch of Thailand
3rd October B.E. 2556 (2013)

The Royal Emblem depicts the  Royal Cypher of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara, the Supreme Patriarch of Thailand. The Thai letter “ญ” (Yor) in blue indicates His Holiness’ day of Birth which is Friday. The white Thai letter “ส” (Sor) refers to His auspicious insight of the teachings of the Lord Buddha and the yellow Thai letter “ส” (Sor) signifies His Holiness the Supreme Patriarch, Head of the Thai Sangha.

The Royal Cypher is placed under the Three-Tiered Umbrella which signifies the ecclesiastical honorific rank for the Supreme Patriarch. The frame of the Royal Cypher and the umbrella are encircled with the Lord Buddha’s rays of light meaning His Holiness, the upholder of Phra Shinnasi, the Buddha, is deprived of sin. The Aiyaravat elephant above the said rays signifies His Holiness who is a Supreme Patriarch of the Rattanakosin period, was born in the lineage of Gajavatra. The Thai numeral “๑๐๐” (100) beneath the elephant marks this auspicious years of His Holiness’ birthday which is longer than any birthday of other Supreme Patriarchs in Thai history. At the base of the Royal Emblem is a strip of pink ribbon trimmed with gold, two ends of the ribbon embellished with “Kranok” decorative design, bearing the words of the Celebrations of the Birthday Anniversary of His Holiness, 3rd October B.E. 2556 (2013). The right side of the end of the ribbon is written with the year of birth of His Holiness in B.E. 2456 (1913), while on the left side, is the year of the Celebrations of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness in B.E. 2556 (2013)


การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช ๑๐๐ ปี

รัฐบาลกำหนดจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๑๐๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ การจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษาฯ เพื่อจำหน่ายและนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม ในช่วงระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยไม่ต้องขออนุญาต

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปิดเผยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะทรงมีพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ดังนั้น รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษา เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ และได้กำหนดชื่อการจัดงานฉลองว่า “งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013” โดยกำหนดระยะเวลาของการจัดงานฉลอง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการได้รับพระราชทานสถาปนา
   

ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษาฯ ตามที่กรมศิลปากรเสนอ และเห็นชอบให้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อจำหน่ายและนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมอบหมายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และวัดบวรนิเวศวิหารดำเนินการ รวมทั้ง เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม 

ในช่วงระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากเป็นการขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อการประดับในสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวร ซึ่งอาจจะเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม ต้องส่งเรื่องให้วัดบวรนิเวศวิหารพิจารณาอนุญาตก่อน

สำหรับการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี รัฐบาลได้กำหนดจัดงานต่าง ๆ อาทิ การจัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ การจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ การจัดทำหอจดหมายเหตุวชิรญาณ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น 

ที่มา : ข่าว สปน. ข่าวที่ ๒๐/๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

No comments:

Post a Comment