July 12, 2010

2010 — 80th Anniversary Rajabhat Maha Sarakham Universityสัญลักษณ์ครบรอบ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตัวเลข ๘๐ :
เป็นตัวเลขไทยแทนความหมายของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเป็นไท มีสีเขียว-แดง เป็นพื้นและเงาของตัวเลขที่เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยฯ ตัวเลขโน้มเอียงไปทางขวาแทนการพัฒนาและการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ภายในเลขศูนย์อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แทนความหมายสถาบันการศึกษาที่ำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ เจ้า อยู่หัวฯ ที่มีต่อชาวราชภัฏและเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยตลอดกาล

ตัวหนังสือ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นฐานแทนความหมายรากฐานของสถาบันการศึกษาที่มีความมั่นคง มั่งคั่งในการพัฒนาการศึกษาจากโรงเรียนพัฒนามาเป็นวิทยาลัยเป็นสถาบันและ มหาวิทยาลัย ตามลำดับมาอย่างยาวนาน โดยให้สีดำแทนความหมาย ความยิ่งใหญ่เป็นอมตะและความเป็นนิรันดร์

ผู้ออกแบบและให้ความหมาย: ผศ.ว่าที่พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติ ฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 และได้จัดทำหนังสือ:

วัสสาสีตยานุสรณ์

หนังสือที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2553 ในราคาเล่มละ 500 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Mahasarakham Universityสัญลักษณ์ครบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (๒๔๗๓ - ๒๕๔๓)

No comments:

Post a Comment