January 16, 2013

มหาวิทยาลัยขอนแก่น “๕๐ ปี แห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม” | ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น • 50 Anniversary of Khon Kaen University (1964 - 2014)“มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
๕๐ ปี แห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม

1964 - 2014  |  ๒๕๐๗ - ๒๕๕๗


ความหมาย


ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เลข 5 และ เลข 0 มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวโดยไล่โทนจากสีดินแดงไปยังสีเหลืองทอง สื่อถึง 50 ปีแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กลีบบัวสามชั้นรองรับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อถึงเป้าหมายสำคัญ 3 ประการคือ ดำเนินงานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

โดยมีคำขวัญ “50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” แ ส ด ง ถึง เ จ ต น า ร ม ณ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นตลอดมานับจากแรกเริ่มก่อตั้งในปี 2507 จนถึงปัจจุบัน คือดำเนินงานทุกภารกิจเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา ด้วยความใส่ใจ ห่วงใยต่อชุมชน และสังคม 
No comments:

Post a Comment