December 31, 2011

"พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง" | Phra Thinang Attha-t­his Uthumporn Raja-asana Throne 'replica'"พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง"รัฐบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย "พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลอง มีขนาด ๘ นิ้ว สูง ๑๗ นิ้ว ๒ หุนครึ่ง สร้างจากไม้มะเดื่ออุทุมพร ส่วนคันฉัตรและแผ่ทองระบายฉัตรทำด้วยทองคำ โดยสำนักงานช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำรวจ วัดขนาดพระที่นั่งองค์จริง เพื่อดำเนินการจัดสร้างนี้ มีความหมายอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพระที่นั่งสำคัญทรงแปดเหลี่ยมสร้างด้วยไม้มะเดื่อ กางกั้นด้วยสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือ ฉัตรขาว ๗ ชั้น ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นทรงประทับรับน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงมูรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน แล้วเสด็จออก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษก และพราหมณ์ถวายน้ำเทพมนต์เวียนไปทั้ง๘ ทิศ ซึ่งหมายถึงการน้อมนำแผ่นดินและความเป็นใหญ่ทูลเกล้าฯ ถวาย นอกจากนี้พระราชลัญจกรประจำพระองค์ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งสร้างขึ้นจากพระปรมาภิไธย "ภูมิพล" หมายถึง กำลังแผ่นดิน ยังกำหนดรูปแบบโดยใช้พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ตั้งอยู่บนแผ่นดินเหนือพระที่นั่งมีวงจักร กลางวงจักรเป็นอักขระ พระมหาอุณาโลมล้อมรอบด้วยลายดอกบัว รอบวงจักรมีรัศมีโดยรอบ เหนือวงจักรกั้นด้วยสัปตปฎลเศวตฉัตร การเลือกสร้างพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์จำลองเป็นของที่ระลึกเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ในโอกาสมหามงคลนี้ จึงนับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินเป็นทุนประเดิม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๖ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภก ชื่อของมูลนิธิมีความหมายว่า "พระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน" ตลอดเวลาที่ผ่านมามูลนิธิได้ทุนดำเนินงานสมทบจากรัฐบาล ผู้มีจิตศรัทธา โดยเสด็จพระราชกุศล ตลอดจนดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินอันเป็นทุน เงินเหล่านี้ใช้ไปเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เริ่มจากการสงเคราะห์ ผู้ประสบวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ และขยายไปถึงผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ รวมถึงอุทกภัยในครั้งนี้ นอกจากให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เด็กกำพร้า หรืออนาถา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย ตลอดจนประชาชนที่ได้รับทุกข์ยากอื่น ๆ

สำหรับของที่ระลึกที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย อีกสิ่งหนึ่งคือ การจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระราชดำรัสหายาก ๗ องค์ ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๑ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ทรงแปลจำนวน ๗,๐๐๐ เล่ม

No comments:

Post a Comment