March 31, 2010

2010 — Thailand's Healthy University I

มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
Healthy University


มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI)มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2009 — Political Development Council


สภาพัฒนาการเมือง (สพม.)
Political Development Council

สภาพัฒนาการเมือง จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเสริมให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง

http://www.pdc.go.th/


สัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดMarch 22, 2010

ATBC 2008 — Paramaribo, Suriname


The Annual Meeting of
the Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) 2008
Paramaribo, Suriname, South America

FSD2010 — Frugivores and Seed Dispersal 2010

The 5th International Symposium-Workshop on Frugivores and Seed Dispersal (1985-2010) will be held at Montpellier, France, between 13-18 June 2010.
The thema is "Frugivores and Seed Dispersal: Mechanisms and Consequences of a Key Interaction for Biodiversity"

FSD2010

Australia's CSIRO


Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
(CSIRO)

2010 — 80th Anniversary the Forest Herbarium (BKF)


80th Anniversary the Forest Herbarium (BKF), Bangkok

80 ปี สำนักงานหอพรรณไม้ 9 (BKF)

BKF

BIMST-ECความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วม มือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)


BIMST-EC (Bangladesh – India – Myanmar – Sri Lanka – Thailand Economic Cooperation)


BIMST-EC

the Japan Foundationthe Japan Foundation Logo


2009 — Mekong-Japan Exchange Year


Mekong-Japan Exchange Year
(January 1, 2009 - December 31, 2009)


2010 — 5th Anniversary Faculty of Education and Development Sciences, KU


EDS KU KPS
Faculty of Education and Development Sciences,
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus

5 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

WWD2010 — World Water Day 2010


WWD2010 —World Water Day 2010
World Water Day: 22 March
Clean Water for a Healthy World
March 20, 2010

the Year for Priests 2009 - 20102005 — National University of Singapore (NUS) Centennial
2008 — Rattana Pestonji Centenary๑๐๐ ปี รัตน์ เปสตันยี
ผู้บุกเบิกในยุคต้นๆ ของวงการภาพยนตร์ไทย

..รัตน์ เปสตันยี ถือเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติคนแรกของไทย และเป็นแรงบันดาลใจของผู้กำกับรุ่นใหม่ อย่าง วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง และเป็นเอก รัตนเรือง ในวาระสุดท้าย ท่านได้ต่อสู้เรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นับว่ารัตน์ เปสตันยีมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการภาพยนตร์ไทยมาโดยตลอด

...ดังนั้น ในโอกาสที่ ปี พ.ศ.2551 เป็นวาระครบ 100 ปี เกิดของ รัตน์ เปสตันยี (22 พฤษภาคม 2451) หอภาพยนตร์แห่งชาติ และมูลนิธิหนังไทย ฯ จึงขอร่วมจัดโครงการ 100 ปี รัตน์ เปสตันยี ด้วยการจัดกิจกรรมรำลึกต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของท่านสู่สาธารณชน

Garuda Indonesia


Garuda Indonesia is the national airline of Indonesia.
It is named after the mythical bird Garuda.
It is headquartered at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang.

Former Logoท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • Suvarnabhumi Airport

New Logo: Suvarnabhumi Airport
(Sanskrit: Suvarṇa - Gold, Bhūmi - Land)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตราสัญลักษณ์สนามบิน สุวรรณภูมิ

ความหมาย
• รูปร่างโดยรวมของตราสัญลักษณ์ เป็นรูปแบบเชิงนามธรรม แสดงถึงการบินการพุ่งทะยานขึ้น สื่อถึงความก้าวหน้าขององค์กร และการเป็นผู้นำทางการคมนาคม และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญ และยังสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งขององค์กร

• รายละเอียดของตราสัญลักษณ์ สื่อถึงความเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างลงตัว เพราะมีมุมมองที่แสดงถึงทัศนียภาพของ ท่าอากาศยานแฝงอยู่ โดยแถบเส้นสีน้ำเงิน 3 เส้นด้านล่างแสดงถึงรันเวย์ของท่าอากาศยาน แถบสีทองด้านบน 2 เส้น แสดงถึงเครื่องบินที่กำลังจอดนิ่งอยู่ ในบางมุมมองแถบเส้นสีน้ำเงินยังดูคล้ายส่วนหลังคาของอาคารของท่าอากาศยาน ด้วย

• เส้นสายของตราสัญลักษณ์ เป็นการผสมผสานรูปแบบทางศิลปะของไทย และสากล โดยมีส่วนที่แสดงออกถึงความเป็นไทย อันได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายลายไทยมาประยุกต์ใหม่ให้เกิดเป็นความสากล สื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติประจำชาติไทย

ตัวอักษร
ตัวอักษรคำว่า ‘Suvarnabhumi’ ออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อประกอบกับตราสัญลักษณ์ โดยส่วนปลายของตัวอักษรมีการดัดแปลงเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สื่อถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานประจำชาติไทยได้ชัดเจน

สี
- สีทอง (Copper Gold) เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง สื่อถึงดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นชื่อของท่าอากาศยาน และแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร

- สีน้ำเงิน (Blue) เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความสุขุม ความรอบคอบ และมิตรภาพ สื่อถึงบุคลิกขององค์กร2009 — 10th Anniversary of BTS


10th Anniversary of BTS
Bangkok Mass Transit System Public Co., Ltd.

10 ปี BTS
รถไฟฟ้า บีทีเอส ดำเนินการโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เริ่มเปิดให้บริการในตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542

BTS

The Transport Co., Ltd. • บริษัท ขนส่ง จำกัด


New Logo: The Transport Co., Ltd.
ตราสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด


บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดประกวดออกแบบสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ภายนอกอาคารสถานีเดินรถของ บริษัทขนส่ง จำกัด ตามนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านบริการให้มีความทันสมัย ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย ตลอดจนสร้างการรับรู้และจดจำภาพลักษณ์ใหม่ของ บขส.

สำหรับผลการตัดสิน การประกวดออกแบบสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ภายนอกอาคารสถานี เดินรถของบริษัทขนส่ง จำกัด มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายปานเทพ แจ้งอรุณ รหัส ปท678 จ.กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย ได้แก่
1. นายสมชาย นิลแก้ว รหัส สช 509 จ.กรุงเทพฯ
2. นายบำรุง อิศรกุล รหัส บร001 จ.ปทุมธานี
3. นายอนุศักดิ์ กมลปรีดี รหัส อศ703 จ.กรุงเทพฯ
4. นาย สุภาพ เรืองเสน รหัส สภ362 จ.กรุงเทพฯ

March 19, 2010

2010 — 'มะขามหวานเกมส์' กีฬาเยาวขนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 • 'MakhamWan Games' the 26th Thailand National Games


Makham Wan Games 2010
26th Thailand National Youth Games in Phetchabun
March 19th - 30th, 2010

"มะขามหวานเกมส์"
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓


Logo
สัญลักษณ์การแข่งขัน
รูปพ่อขุนผาเมือง เคียงคู่รูปเจดีย์ทรงพุ่ม
ลายล้อมเส้นสายที่เชื่อมต่อด้วยสีทั้งสามเพื่อเป็นหนึ่งเดียว ประกอบด้วย


สีเขียว เป็นสีประจำ ของจังหวัดเพชรบูรณ์
สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่น เป็นมิตรกับผู้อยู่และผู้มาเยือน
สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี และความเข็มแข็งของนักกีฬา

Mascot
หนุ่มนครบาล มีสีหน้ายิ้มแย้ม เพราะความสดใส ร่าเริงสนุกสนาน ตามอุปนิสัยของนักกีฬาวัยเยาวชน วัยสร้างสรรค์ มือขวาชูคบเพลิง หมายถึง ความพร้อมของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “มะขามหวานเกมส์” สวมชุดเครื่องแต่งกายสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยจะย้ายเมืองหลวงมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2487 เรียกว่า “นครบาล เพชรบูรณ์” คือ สวมเสื้อสีขาว กางเกงสีน้ำตาล และสวมหมวกสีน้ำตาล

March 18, 2010

IFMSA MM 2010 in Thailand


สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
(International Federation of Medical Students' Associations-Thailand; IFMSA-Thailand)
ได้รับความไว้วางใจจาก IFMSA International
ให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญประจำปีของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ
ประจำเดือนมีนาคม 2010 ครั้งที่ 59 (March Meeting 2010 - MM 2010)
ณ โรงแรมรามา การ์เด้น โฮเทล ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2010

ซึ่ง IFMSA International มีสมาชิกเป็นนักเรียนแพทย์จากประเทศต่างๆ จากทุกทวีปทั่วโลกจำนวนกว่า 100 ประเทศ และจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 800 คนด้วยกัน

MM 2010 in Thailand


ซึ่งการประชุมทั้งหมดได้รับการบริหารจัดการโดย นิสิตนักศึกษาแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะแพทย์เองทั้งหมด

โดย คณะกรรมการคาดหวังว่าการจัดการประชุมครั้งนี้จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย และ เสริมสร้างภาพพจน์ของการแพทย์ไทย เริ่มตั้งแต่ ระดับพื้นฐานคือ นักเรียนแพทย์ ให้นักเรียนแพทย์ต่างชาติ ได้เห็นศักยภาพที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารและติดต่อทางการแพทย์ในอนาคต อีกทั้งยังนำความน่าเชื่อถือมาสู่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนำมาซึ่งความตื่นตัวของสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อช่วยร่วมผลักดันโครงการระหว่างประเทศ (transnational project) ที่ส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในที่สุด

-The 59th IFMSA General Assembly March Meeting2010 Organizing committee-

รายละเอียดองค์กร:
IFMSA เป็นองค์กรอิสระภายใต้สังกัดขององค์การสหประชาชาติ (UN)
และได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
จัดตั้งโดยกลุ่มนักเรียนแพทย์ในยุโรปปี 1969 อย่างเป็นทางการ


IFMSA-Thailand จัดตั้งหลังการประชุมสามัญประจำปีที่ ประเทศไต้หวัน เมื่อปี ค.ศ. 2003
ประกอบด้วยสมาชิกเป็นคณะแพทยศาสตร์ 16 คณะ คือ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัย แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://mdbuu.ipbfree.com/index.php?showtopic=437

2010 — 20th Anniversary of Faculty of Medicine, TU


20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20th Anniversary of Faculty of Medicine, Thammasat University